For Male


For Female

Team of Mali Marriage Bureau Web Site

Managing Director :

Mr. M.D. Gaikwad (Chairman of Mali Marriage Bureau).

Advisors :

Mr. N. S. Gadage (Vice President in Rolta India Ltd.,).

Mr. Pravin Jadhav (Consultant in Arvind Mafatlal Group).

Management :

Mr. Murlidhar Satav

Team of successful path of 26 years in the Mali Samaj Vadhu-Var Suchak Upkram Kendra

Mr. M. D. Gaikwad, Mr. Vasant Shinde, Mr. Shankarrao Mohite, Mrs. Nalini Gaikwad, Mr. Devram Ghodekar, Mr. Avinash Vavhal, Mr. Balu Mandlik, Mr. Vinod Gaikwad, Mr. Govind Kolhe, Mr. Ankush Jamdade, Mr. Rambhau Bhujbal, Mr. Bhagwan Gaikwad, Mr. Pandharinath Kolhe, Mr. Ramesh Sonwane, Mr. Ganesh Khaire, Mr. P.G. Mali, Mr. Shrikrishna Baviskar, Mr. Mahadev Tajane, Mr. B.B. Wagh, Mrs. Vandana Kolhe.

 

 

To Publish your Photo Contact our Registered Office.
Copyright © 2011
Developed By Akshay Dumbre